Polityka prywatności

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych.

 

§.1 Postanowienia Ogólne

 

 

§2. Administrator Danych

1)    Dane osobowe przetwarzane są:

a)     zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b)    zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c)     w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

2)    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3)    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie Mirkas jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mirkas@mirkas.pl.

4)    Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5)    Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6)    Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7)    Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8)    Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

9)    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

10) Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w formularzu kontaktowym  Kontakt i osoba przesyłając za jego pomocą dane zgadza się na ich przetwarzanie. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.